Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 – Definities

 • Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 • Artikel 3 – Toepasselijkheid

 • Artikel 4 – Het aanbod

 • Artikel 5 – De overeenkomst

 • Artikel 6 – Herroepingsrecht

 • Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 • Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 • Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 • Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

 • Artikel 11 – De prijs

 • Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

 • Artikel 13 – Levering en uitvoering

 • Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 • Artikel 15 – Betaling

 • Artikel 16 – Klachtenregeling

 • Artikel 17 – Overmacht

 • Artikel 18 – Persoonsgegevens

 • Artikel 19 – Aansprakelijkheid

 • Artikel 20 – Rechts- en forumkeuze

 • Artikel 21 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden Pizzeria Mama Mia; Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Consument producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door de Ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Ondernemer; Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, mits van toepassing op de met de Ondernemer gesloten Overeenkomst; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; Dag: kalenderdag; Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken en/of diensten gedurende een bepaalde periode; Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst; Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan Consumenten aanbiedt; Overeenkomst: een overeenkomst die tussen de Ondernemer en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten , waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer

Naam:

Pizzeria Mama Mia

Adres:

Het ruim 21
8251 EL Dronten

Telefoonnummer:

0321-318191

E-mailadres:

info@dronten.pizza

KvK-nummer:

08120451

BTW-nummer:

Op te vragen bij onderneming

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Ondernemer en Consument.

 2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Ondernemer voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien (bijvoorbeeld op zijn website) en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos (per e-mail) worden toegezonden. De tekst van deze algemene voorwaarden welke langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking zal worden gesteld zal door de Consument op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager.

 3. Deze Algemene Voorwaarden worden als bestendig gebruikelijke voorwaarden van Ondernemer geacht van toepassing te zijn verklaard op (toekomstige) vervolg-, en/of aanvullende aanbiedingen, alsmede op Overeenkomsten op afstand en/of de totstandkoming en/of uitvoering daarvan.

 4. Indien één of meer afzonderlijke bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en de Consument ongeldig blijken te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden aan, noch die van de Overeenkomst op afstand zelve waarvan de Algemene Voorwaarden deel uitmaken. Partijen zullen de desbetreffende bepaling(en) vervangen door een of meer nieuwe bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en).

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. De Ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  1. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan;

  2. de informatie over garanties en eventuele service na aankoop; en

  3. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product ; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De Consument kan mits niet een van de in artikel 10.1 genoemde uitzonderingen van toepassing zijn, een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Ondernemer mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Indien de Ondernemer de Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd

 3. Indien de Ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Consument die informatie heeft ontvangen

Artikel 7 – Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 3. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan

 1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op een ondubbelzinnige wijze aan de Ondernemer.

 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Ondernemer. Dit hoeft niet als de Ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 3. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

 5. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de Ondernemer niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen of als de Ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Artikel 9 – Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping

 1. Als de Ondernemer de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 2. De Ondernemer vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door de Ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij de Ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 3. De Ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

 4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

 • De Ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de Ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld:

 • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; en

 • Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft endeze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 4. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De Ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal de Ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 • Opzegging:

 • De Consument kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten , te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 • De Consument kan een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

 • Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten , mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 • Duur:

 • Als een Overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Consument na een jaar de Overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 • De Overeenkomst wordt geacht van rechtswege te zijn ontbonden, zonder tussenkomst van de rechter, indien door een der Partijen of derden (voorlopig) surséance van betaling wordt aangevraagd of verkregen, faillissement wordt aangevraagd en/of een der Partijen in staat van faillissement wordt verklaard en/of een der Partijen al dan niet vrijwillig tot liquidatie van de (huidige) onderneming overgaat.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst.

 2. Bij de verkoop van producten aan Consumenten mag de Consument in Algemene Voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling , alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.

 4. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Ondernemer is gewezen op de te late betaling en de Ondernemer de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De Ondernemer kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer.

 3. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Overmacht

 1. Geen van de Partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

 2. Van overmacht aan de zijde van Ondernemer is sprake als een externe omstandigheid Ondernemer verhinderd de Overeenkomst na te komen en zij aldus gerechtigd is de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en Ondernemer dientengevolge niet langer worden gehouden haar verplichtingen na te komen.

 3. Consument heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

 4. Indien sprake is van een overmacht situatie zijn Partijen bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring na veertien (14) dagen te ontbinden.

Artikel 18 – Persoonsgegevens

 1. Ondernemer krijgt de beschikking over persoonsgegevens van bij het leveren van producten betrokken Consumenten. Bij de uitvoering van de Overeenkomst zal Ondernemer deze conform haar privacy- en cookiepolicy welke op haar website is vermeld deels verwerken.

 2. Ondernemer zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals met de Consument in de Overeenkomst is overeengekomen en draagt zorg voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving tot bescherming van de privacy en veiligheid. Daarbij zal deze verwerking in overeenstemming zijn met de Wet bescherming persoonsgegevens, de door de Autoriteit Persoonsgegevens meest recent gepubliceerde richtsnoeren en de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot beveiliging (en verwerking) van persoonsgegevens.

 3. Daarbij zal Ondernemer zich bij de verwerking van persoonsgegevens inspannen om doeltreffende technische- en organisatorische maatregelen te treffen ter voorkoming van verlies en/of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid

 1. Tenzij anders bepaald ontstaat aansprakelijkheid van Ondernemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Consument Ondernemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Consument ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen.

 2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Consument de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Ondernemer meldt, doch uiterlijk binnen een maand nadat Consument met de schade bekend is geworden en/of redelijkerwijs bekend had moeten worden.

 3. Ondernemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Consument ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product(en).

 4. Ondernemer is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade van Consument, waaronder begrepen maar niet beperkt gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van andere Consumenten, verminking of verlies van data, en verlies van gegevens is uitdrukkelijk uitgesloten. De totale aansprakelijkheid van Ondernemer jegens Consument, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot een vergoeding van directe schade.

 5. De in dit artikel vermelde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Ondernemer of van een tot de bedrijfsleiding van Ondernemer behorende persoon.

Artikel 20 – Rechts- en forumkeuze

Op deze Overeenkomst en alle eventuele aanvullingen is Nederlands recht van toepassing en alle geschillen die uit deze Overeenkomst mochten voortvloeien, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

 

Artikel 21 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.